💝 کتابی شگفت انگیز با قهرمانی کودک خودتان 💝

نتایج یافت شده برای روزی که استخوان مریض شد

قصه روزی که استخوان مریض شد

قصه روزی که استخوان مریض شد

استخوان حالش خوب نبود. همه جایش درد می کرد. با خودش می گفت من که دائما د استراحت می کنم از جایم حرکت نمی کنم پس چرا همه ی بدنم درد می کند. از فرق سرم تا نوک پایم تیر می کشد.

  • ۳۶۹
  • ۱۳۹۷/۰۸/۰۶