• دختره یا پسر؟
  • اسمش چیه؟
  • فامیلیش چیه؟
  • داستان در کدام یک از محل های زیر باشد؟
  • اسم مهد کودکش چیه؟
  • اسم مربی مهد کودکش چیه؟
  • اسم مدیر مهد کودکش چیه؟
  • متن تقدیم در صفحه نخست چی باشه؟ در هر سطر حداکثر ده کلمه تایپ کنید و در انتهای هر سطر حتما از کلید Enter استفاده کنید